Ubicació i situació actual de les naus de Ribes

Les Naus de Ribes estan situades a la xarxa ferroviària, a l’ encreuament del carrer Filipines i Literat Azorín. Els terrenys on es troben les naus estan classificats com a dotació pública destinada a espai lliure, concretament com a Parc Urbà de la Xarxa Primària (PQL).

Hi ha un total de quatre naus, una gran (2700 m2) i tres més menudes (425m2, 425m2 i 980m2, aproximadament), i ocupen un terreny de més de 4580m2. L’edifici més important és l’anomenat Centre de Rodatge (nau 1), amb un sistema modular típic de l’arquitectura ferroviària. Al costat del centre de rodatge, es troben els dos Magatzems Bessons (naus 2 i 3). Aquests edificis són naus rectangulars amb coberta a doble vessant. El sistema de coberta “dent de serra”, molt emprat a principis del segle XX, és la principal diferència que presenta el Taller de Recorregut  (nau 4) pel que fa a la resta de construccions del conjunt. Aquesta última nau es va demolir mes de la meitat a causa de l’ampliació del carrer Filipines, plantejada a l’any 1988. Actualment, les naus 1, 3 i 4 es troben en desús, amb tots els accessos tapiats.

La nau 2, objecte de restauració d’elements arquitectònics entre 2008-09, està a l’espera de la concreció d’un programa d’usos, que permeta definir les obres d’habilitació apropiades. A excepció d’aquesta nau, l’estat constructiu dels demés edificis manifesta l’abandonament des de fa temps, trobant-se en definitiva bastant degradats, donada l’absència perllongada de manteniment i conservació.

Situacio Naus