Patrimoni protegit

El conjunt de naus apareix al Catàleg d’Elements Protegits de l’Homologació Sectorial Modificativa del Pla General de València en el sector Centre i Sud. Els valors que s’identifiquen per als edificis són: històrics, culturals, urbanístics de tipus ambiental, i arquitectònics. Dels valors arquitectònics s’assenyala la composició modernista, les façanes amb tancament de maó, cristall i metall, i el sistema constructiu de murs massissos de maó cara vista, les cobertes de cintres metàl·liques i els amplis finestrals d’estil modernista. S’esmenta expressament la singularitat de la coberta de la nau 4, en dent de serra, i el caràcter de conjunt d’arquitectura industrial.

La protecció proposada per a les naus 1, 2, 3 i 4 és de “Bé de rellevància local”, i les condicions de transformabilitat de les mateixes són les corresponents a intervencions de conservació, restauració, eliminació d’elements afegits, reposició d’elements primitius i reforma i redistribució interior, amb les condicions assenyalades sobre aquest tema en la legislació vigent sobre patrimoni arquitectònic.