CRIDA A LA PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS ALS ESTUDIS INFORMATIUS DE L’AVE A CASTELLÓ I EL TÚNEL PASSANT DE VALÈNCIA

CRIDA A LA PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS ALS ESTUDIS INFORMATIUS DE L’AVE A CASTELLÓ I EL TÚNEL PASSANT DE VALÈNCIA

Amigues, amics:

El passat 27 d’Octubre, el Ministeri de Transports va presentar a informació pública dos conjunts de documents baix els epígrafs:

  • «Estudio Informativo de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad Valencia-Castellón»
  • «Estudio Informativo del nuevo eje pasante Norte-Sur, de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia»

Estos documents sumaven milers de pàgines, impossibles de digerir per a les institucions o persones interessades, en el termini mínim legal de 30 dies (hàbils). Els projectes es presentaven tancats, sense alternatives de conjunt, només amb possibilitat d’opinió o elecció entre els diferents traçats presentats, variants del mateix projecte. Per ambdós motius, entenem que s’ha vulnerat el dret a la informació i la participació, que la legislació vigent interpreta extensiva a la fase prèvia a la redacció del Estudi Informatiu.

Nosaltres, els professionals sotasignats, hem fet un esforç personal per identificar i sintetitzar les propostes i debilitats dels Estudis Informatius, sense acceptar el fet consumat de decisions prèvies ja preses, de fet declarades caducades en alguns cassos. Vint-i-cinc anys perduts, milions d’euros malbaratats en successius estudis i projectes, per acabar tornant a la situació de partida. Mentrestant, els trens de Rodalies es degraden acceleradament, i «trens» de camions col·lapsen les nostres carreteres, sense alternativa ferroviària.

No podem caure en el parany de triar entre diversos traçats de projectes erronis i inviables, però tampoc podem donar-los per bons ni per decidits, renunciant a dir la nostra. Per això vos animem a presentar al·legacions als dos Estudis Informatius.

Per a facilitar el treball, hem redactat uns esborranys de documents, que podeu adoptar, modificar, o retallar al vostre gust. No vos demanem d’adherir-vos a estos textos, sinó aprofitar-los per a comprendre millor els projectes, definir un posicionament, i poder presentar en temps les vostres al·legacions.
Adjuntem també l’anunci del BOE on  apareix l’enllaç per a accedir als dos estudis analitzats.
Tenim de temps fins al 10 de desembre. No vos descuideu.

Ben cordialment,

Documents: 
Alegacions al AVE València – Castelló
Alegacions al túnel passant

Fernando Gaja i Diaz. Doctor Arquitecte. Professor Titular a la UPV.
Vicente Torres Castejón. Doctor en Economia
Joan Olmos Llorens. Doctor Enginyer de Camins. Professor Titular a la UPV

LLAMAMIENTO A LA PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES A LOS ESTUDIOS INFORMATIVOS DEL AVE A CASTELLÓ Y EL TÚNEL PASANTE DE VALÈNCIA

Amigas, amigos:

El pasado 27 de octubre, el Ministerio de Transportes presentó a información pública dos conjuntos de documentos bajo los epígrafes:

  • «Estudio Informativo de la Línea Ferroviaria de Alta Velocidad Valencia-Castellón»
  • «Estudio Informativo del nuevo eje pasante Norte-Sur, de la Red Arterial Ferroviaria de Valencia»

Estos documentos sumaban miles de páginas, imposibles de digerir para las instituciones o personas interesadas, en el plazo mínimo legal de 30 días (hábiles). Los proyectos se presentaban cerrados, sin alternativas de conjunto, solo con posibilidad de opinión o elección entre los diferentes trazados presentados, variantes del mismo proyecto. Por ambos motivos, entendemos que se ha vulnerado el derecho a la información y la participación, que la legislación vigente interpreta extensiva a la fase previa a la redacción del Estudio Informativo.

Nosotros, los profesionales abajo firmantes, hemos hecho un esfuerzo personal para identificar y sintetizar las propuestas y debilidades de los Estudios Informativos, sin aceptar el hecho  consumado de decisiones previas ya tomadas, de hecho, declaradas caducadas en algunos casos. Veinticinco años perdidos, millones de Euros derrochados en sucesivos estudios y proyectos, para acabar volviendo a la situación de partida. Mientras tanto, los trenes de Cercanías se degradan aceleradamente, y «trenes» de camiones colapsan nuestras carreteras, sin alternativa ferroviaria.

No podemos caer en la trampa de elegir entre varios trazados de proyectos erróneos e inviables, pero tampoco podemos darlos por buenos ni por decididos, renunciando a decir la nuestra. Por eso os animamos a presentar alegaciones a los dos Estudios Informativos. Para  facilitar el trabajo, hemos redactado unos borradores de documentos, que podéis adoptar, modificar, o recortar a vuestro gusto. No os pedimos la adhesión a estos textos, sino aprovecharlos para comprender mejor los proyectos, definir un posicionamiento, y poder presentar en tiempo vuestras alegaciones.
Adjuntamos también el anuncio del BOE donde aparece el enlace para acceder a los dos estudios analizados.

Tenemos de plazo hasta el 10 de diciembre. No os descuidéis.

Saludos cordiales,

Documentos:
Alegaciones al AVE València – Castelló

Alegaciones al túnel pasante

Fernando Gaja i Diaz. Doctor Arquitecto. Profesor Titular de la UPV.
Joan Olmos  Llorens. Doctor Ingeniero de Caminos. Profesor Titular de la UPV.
Vicente Torres Castejón. Doctor en Economía.